Historia

Armé- Marin- och Flygfilm bildades som ideell förening och har efter 94 år ändrat form till stiftelse. Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm förvaltar en av världens äldsta filmsamlingar. 

Armé- och Marinfilm bildades den 19 oktober 1920 som en förening på initiativ av några filmintresserade officerare med löjtnant Gunnar Dyhlén i spetsen. De ville skapa en verksamhet som skulle förse försvaret och närstående organisationer med film för undervisning och information. Redan från början anslöt sig ett 25-tal förband och skolor. Den första filmproduktionen blev en dokumentär om ”Fälttjänstövningarna i Södermanland” 1920. Därefter följde ett ökande antal produktioner från skilda delar av krigsmakten. När flygvapnet blev en egen försvarsgren 1926 ändrades föreningsnamnet till Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm, AMF. 1925 års försvarsbeslut medförde att ett antal regementen kom att stå inför avveckling. Åren 1926-27 gjorde föreningen en mycket betydelsefull insats genom att producera minnesfilmer över de flesta av dessa regementen. Inte bara nedläggningsceremonierna dokumenterades utan också verksamheter, människor och miljöer.

Under 30-talet framställde AMF, utöver alla dokumentationer, ett ökande antal undervisningsfilmer, t ex i ämnen som sambandstjänst och skyddstjänst. Man framställde dessutom en och annan ”allmänbildande” film, ofta med inslag av friluftsliv och idrott. 1934 lät chefen för dåvarande generalstaben utreda frågan om filmundervisning inom armén vilket ledde till att man inrättade en särskild filmdetalj vid stabens utbildningsavdelning. Vid marinen och flygvapnet utsågs särskilda officerare för handläggning av filmärenden.

Under beredskapsåren blev filmen ett viktigt redskap i syftet att stärka försvarsviljan och produktionen kom att inriktas på kortfilmer och nyhetsrevyer, många för visning som förspel på biograferna. De allierade hade under kriget gjort erfarenheten att soldatinstruktioner på film hade stora pedagogiska fördelar. Detta kom att delvis prägla den svenska försvarsfilmen från 1946 och framåt och ett mycket stort antal producerades under 50- 60- och 70-talen. Under 50-talet började man också göra utlandsupptagningar under marinens långresor och flygvapnets flygpojksutbyten. Regementen och flottiljer utsåg tjänstefotografer vilka dokumenterade verksamheten under ett utbildningsår. I skuggan av det kalla kriget producerades ett antal civilförsvarsfilmer vilka speglade tidsandan på ett sätt som idag gör dem till ovärderliga historiska dokument.

Militära övningar av olika slag dokumenterades. Försvarsupplysningsfilmer producerades för skolor och den civila marknaden. Ett antal jubileumsfilmer sammanställdes med dels nytaget material och dels arkivbilder.

Dokumentärer och utbildningsfilmer fortsatte att produceras under 80- och 90-talen men nu inte längre på 35mm eller 16mm film utan på videoband och från 2000-talet sker produktionen på digitala format.

Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm hade till uppgift att stödja filmverksamheten inom försvaret samt genom film bidra till försvarsinformation såväl inom som utom Försvarsmakten. 
Föreningen tillhandahöll och distribuerade film inom Försvarsmakten, övriga totalförsvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna samt till skolor, organisationer, föreningar med flera utanför totalförsvaret.

Syftet var och är att i samråd med Krigsarkivet och Försvarsmakten bevara, vårda, dokumentera och göra tillgängliga de filmer som har producerats sedan föreningen bildades samt i rörliga bilder dokumentera och arkivera händelser inom Försvarsmakten.

Föreningens styrelseordföranden 
1920–1932   Överste Eric von Gegerfelt, Armén
1932–1939   Amiral Fabian Tamm, Marinen
1939–1947   Generalmajor Gustaf Lindström, Armén
1947–1950   Generalmajor Nils Swedlund, Armén
1950–1959   Kommendörkapten Harald Schulze, Marinen
1959–1971   Generalmajor Gunnar Brinck, Armén
1971–1996   Generalmajor Åke Sundén, Flygvapnet
1996–2001   Generallöjtnant Åke Sagrén, Armén
2001–2007   Viceamiral Frank Rosenius, Marinen
2007–2014   Generalmajor Lars Frisk, Armén

Föreningens kanslichefer 
1920–1944   Major Gunnar Dyhlén, Armén
1944–1952   Major Bertil Carlsson, Armén
1952–1965   Kommendörkapten Pedro Ahlmark, Marinen
1965–1977   Kapten Bo Sylvander, Armén
1977–1989   Kommendörkapten Jarl Ellsén, Marinen
1989–2002   Kommendör Ulf Adlén, Marinen
2002–2009   Överstelöjtnant Anders Eisen, Flygvapnet
2009–2014   Peter Nordström

Föreningen ombildades till Stiftelse 2014:

Stiftelsens styrelseordförande
2014– 2020  Generalmajor Lars Frisk, Armén
2020-            Generalmajor Per Lodin, Armén

Stiftelsens förvaltningschef
2014– 2022  Peter Nordström
2022 mars – Cathrin Thorsell Starud